Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

Ιδού έστηκα επί την θύρα και κρούω...εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν,εισελεύσομαι πρός αυτόν και δειπνήσω μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού. Ο νικών, δώσω αυτώ καθίσαι μετ' εμού εν τω θρόνω μου, ως καγώ ενίκησα και εκάθισα μετά του πατρός μου εν τω θρόνω αυτού. Ο έχων ους ακουσάτω τί τω Πνεύμα λέγει ταις εκκλησίαις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου